ORDLISTE

BEGREPSORDLISTE

Metode

Er du nysgjerrig på hvordan vi har bygget opp kommune-siden for din kommune?

Vi har laget en side for hver enkelt kommune som viser blant annet utvikling i klimagassutslipp og fordelingen av utslipp i kommunen, framtidens klima (klimaprofil) for det aktuelle fylket, og hvilke viktige næringer i kommunen som kan være berørt av klimarisiko. I tillegg har siden en seksjon om håndtering av klimarisiko i kommunen. I første versjon av dette verktøyet er sistnevnte seksjon av kommunesiden lik for alle kommuner.

Kommunesidene er bygget opp ved hjelp av informasjon fra flere eksterne kilder:

En siste viktig kilde har vært Klimarisiko-utvalgets rapport (NOU 2018: 17), som foreslår viktige tiltak for å håndtere klimarisiko i privat og offentlig sektor i Norge.

 

Klimagassutslipp-statistikk

Klimagassutslipp for hver kommune er beregnet ut ifra et sett fordelingsnøkler. Det er med andre ord ikke målt utslipp fra den enkelte kommunen. Du finner mer informasjon om dette i metodenotatet (pdf) Miljødirektoratet har laget.

Grafen som viser utvikling i utslippene viser også hvor mye utslippene må ned hvis kommunen skal oppfylle sin del av de nasjonale utslippsmålene i Klimaloven: 40 prosent reduksjon i 2030 og 80-90 prosent reduksjon i 2050 sammenlignet med 1990. Målet for 2050 er satt til 85 prosent reduksjon i grafen. Siden det ikke finnes tilgjengelig utslippsstatistikk for 1990 på kommunenivå, er 1990-nivå beregnet ved å anta at hver kommune har hatt samme utvikling i utslippene fra 1990 til 2015 som vi har hatt på nasjonalt nivå. I realiteten vil nok utslippsøkningen fra 1990 til 2015 være noe mer ujevnt fordelt på kommunene. 

 

Klimarisiko for viktige næringer

I seksjonen som viser klimarisiko for viktige næringer i kommunen har vi valgt ut de næringssektorene som vi mener er mest utsatt for klimarisiko, og deretter plukket ut de viktigste (i betydningen størst andel av sysselsettingen) av disse næringene i den enkelte kommunen. Vi har laget et eget metodenotat om denne sekjsonen som du kan laste ned som pdf her.

 

Kontakt

CICERO Senter for klimaforskning og Insam har laget det faglige innholdet til denne nettsiden. Seniorrådgiver Alexander Berg er ansvarlig for arbeidet hos CICERO.

Fagansvarlig for grønn finans Torunn Brånå er prosjektleder for denne nettsiden hos KBN. Finner du feil eller ønsker å kommentere på noe av innholdet, kan du sende Torunn en e-post.